Hvis du holder din fest i en restaurant eller lignende sted med professionelt personale, er der desuden lavet særlige retningslinjer til disse, som skal følges.

En væsentlig forudsætning for åbning er, at lokaler og udendørsarealer indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning ud fra et forsigtighedshensyn minimeres. Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder. Dette vil samtidig skabe tryghed for gæster og medarbejdere.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning).

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, samt nedenstående hensyn bør følges ud fra et forsigtighedsprincip. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.

I hvilket tidsrum må man holde åbent

Af regeringens nye plan for genåbningen af fase fire fremgår det, at åbningstiden for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00. De nærmere regler og retningslinjer for denne udvidelse er ved at blive udarbejdet, og Rigspolitiet gør derfor opmærksom på, at det fortsat er de nuværende regler, der gælder. De nye regler forventes klar i uge 34.

Dog kan der fortsat jf. aftalen fra lørdag den 13. juni 2020 holdes åbent efter kl. 02 for private fester som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet og i det væsentligste sidder ned.

Indretning af lokaler, antal gæster pr. m2

Sundhedsmyndighederne anbefaler aktuelt mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn eller ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv.

Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således, at der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.

Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Antal gæster per m2.
Der er indført et særligt kvadratmeterkrav på maksimalt 2 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).

Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.

Buffet servering

Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1meters afstand mellem gæster.

Arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet

Der er ved særlige arrangementer gjort undtagelser for forbuddet på 50 personer ved eksempelvis bryllupper, fødselsdage, studenterfester og andre private arrangementer. Der er i den forbindelse udarbejdet særlige retningslinjer for inden- og udendørs arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet, hvis gæsterne i det væsentligste sidder ned. Ved de særlige retningslinjer ved arrangementer undtaget forsamlingsforbuddet gælder det at:

  • Der kan maksimalt tillades op til 500 personer til det enkelte arrangement.
  • Gæsterne placeres, så der sikres 1 meters afstand mellem gæsterne målt fra midten af sædet eller så hver andet sæde er tomt.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder ned.
  • I øvrige lokaler må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal (fx foyer o.l.)
  • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
  • Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring fx via nummersystem eller tydelig skiltning. Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
  • Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l.
  • Der opretholdes minimum 2 meter mellem nærmeste publikum og eventuelle optrædende.

Hvad indebærer kravet om, at der kun må deltage flere end 50 personer i fester, hvis de i det væsentlige sidder ned?

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. For så vidt angår fester, der afholdes andre steder, er det som udgangspunkt kun lovligt at samles flere end 50 personer, hvis deltagerne i festen i det væsentlige sidder ned.

Der er tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i det samlede arrangement – det er således ikke at krav, at deltagerne sidder ned under hele arrangementet. Man kan således godt holde f.eks. en fødselsdagsfest, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor gæsterne står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Er det lovligt at danse til et bryllup eller lign.

Ja, men du skal være opmærksom på, at adgangen til at være forsamlet flere end 50 personer forudsætter, at deltagerne i festen – set over hele festen – i det væsentlige sidder ned. Det gælder dog ikke, hvis festen afholdes i private boliger og haver i tilknytning hertil.

Der kan godt være tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, selv om der bliver danset brudevals, og selvom der bliver danset sidst på aftenen/ud på natten.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Her er linket til Sundhedsmyndighederne

Bødestraf ved overtædsel af retningslinjer

Overtrædelse af det midlertidige lukkekrav

Hvis erhvervsdrivende ikke overholder krav om at holde visse lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden (lukkekrav), er bøden som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 20.000 kr. 40.000 kr. 60.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 40.000 kr. 100.000 kr. 150.000 kr.

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter og manglende efterkommelse af påbud herom
Hvis erhvervsdrivende i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.