Hvis du holder din fest i en restaurant eller lignende sted med professionelt personale, er der desuden lavet særlige retningslinjer til disse, som skal følges.

En væsentlig forudsætning for åbning er, at lokaler og udendørsarealer indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning ud fra et forsigtighedshensyn minimeres. Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder. Dette vil samtidig skabe tryghed for gæster og medarbejdere.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan virksomhederne kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på virksomhedernes forpligtelser som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning).

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, samt nedenstående hensyn bør følges ud fra et forsigtighedsprincip. Ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.

SPØRGSMÅL OG SVAR OM RESTRIKTIONER

Skal lukkede arrangementer, som afholdes hos os, fx konfirmationer, fødselsdage m.m. slutte kl. 02.00?

Fra myndighederne lyder: Hvis der er tale om et serveringssted, må der holdes åbent efter kl. 02.

Skal personale, der ikke har kontakt med gæster, bære mundbind i restaurationen?

Nej, kravet om mundbind gælder kun ansatte, som er i kontakt med gæster.

Mundbindskravet?

Ingen

Indretning af lokaler, antal gæster pr. m2

Sundhedsmyndighederne anbefaler aktuelt mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn eller ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv.

Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte virksomhed fastlægger egne retningslinjer for ophold i lokalerne, eksempelvis afstandsmarkering ved kasse eller receptionsdisk og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.

Restauranter og caféer mv. indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, således, at der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

Gæster bør ikke have mulighed for at placere sig, hvor de i mere end 15 minutter har ansigt-til-ansigt kontakt med medarbejdere, fx siddende ved en bardisk i en restaurant. Alternativ kan etableres en fysisk barriere fx form af en skærm af plastic eller glas. En sådan kan ligeledes etableres ved betalingsdisk o.l.

Lokaler, der er forbeholdt personalet, indrettes ligeledes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand.

Restauranter, caféer, værtshuse, barer mv. må ikke gennemføre aktiviteter eller indrettes på måder, der får dem til at minde om natklubber eller diskoteker, fx ved at etablere dansegulv e.l., der betyder, at afstanden på mindst 1 meter mellem selskaber ikke kan opretholdes.

Antal gæster per m2.
Der er indført et særligt kvadratmeterkrav på maksimalt 2 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, pr. person for restauranter, caféer og lignende, medmindre kunderne det pågældende sted i al væsentlighed står op (i givet fald er kravet 4 m2 pr. person).

Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet.

Buffet servering

Ved buffetservering skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde afstand. Det kan fx ske ved, at en buffet kun tilbydes til ét selskab eller ved at buffeten indrettes, så der kan holdes mindst 1meters afstand mellem gæster.

Bødestraf ved overtædsel af retningslinjer

Overtrædelse af det midlertidige lukkekrav

Hvis erhvervsdrivende ikke overholder krav om at holde visse lokaler og lokaliteter lukket for offentligheden (lukkekrav), er bøden som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde og derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 20.000 kr. 40.000 kr. 60.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 40.000 kr. 100.000 kr. 150.000 kr.

Overtrædelse af midlertidige restriktioner for lokaler og lokaliteter og manglende efterkommelse af påbud herom
Hvis erhvervsdrivende i de tilfælde, hvor det er muligt at holde åbent under visse nærmere betingelser, ikke overholder restriktioner for lokaliteter og for manglende efterkommelse af påbud herom, er bøden som udgangspunkt 3.000 kr. i førstegangstilfælde. Bøden afhænger dog af virksomhedens størrelse (se nedenstående skema). Bødestraffen vil kunne stige yderligere ved overtrædelser i 4. gangstilfælde eller derover.

Virksomhedens størrelse Første gang Anden gang Tredje gang
Små og mindre virksomheder (1-9 ansatte) 3.000 kr. 6.000 kr. 9.000 kr.
Mellemstore virksomheder (10-49 ansatte) 6.000 kr. 12.000 kr. 18.000 kr.
Store virksomheder (+50 ansatte) 12.000 kr. 30.000 kr. 45.000 kr.